Norsk Vorstehhundklubb Østfold
Hoff, Fredrik
Nordmyrkroken 10
1820  Spydeberg
Fredrikhoff@yahoo.no